Vuokrausehdot ja Maksaminen

Vuokrausehdot ja Maksaminen

Yleiset vuokrausehdot 10/2020

Näissä ehdoissa tarkoitetaan Vuokraamolla vuokralle antajaa ja Vuokraajalla vuokralle ottajaa.

1. Varauksen tekeminen ja varausvahvistus

Varauksen voi tehdä nettisivujen varausjärjestelmällä, soittamalla, lähettämällä sähköpostia tai toimistolla. Vuokraaja antaa luvan vuokralleantajalle tarkastaa vuokraajan luottotiedot, sekä mahdolliset maksuhäiriömerkinnät ennen vuokrauksen vahvistamista.
Vuokraajan tekemästä varauksesta lähetetään varausvahvistus Vuokraajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vahvistuksessa on mm. varauksen tiedot, peruutusehdot sekä yleisiä ohjeita ja käytäntöjä vuokrauksesta, kuten myös vain kyseistä vuokrausta koskevia erityisehtoja ja -tietoja.

2. Peruutusehdot ja vuokran maksaminen

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen ennakkoon varausvahvistuksessa olevan maksulinkin kautta, mutta viimeistään auton luovutuksen yhteydessä pankki- tai luottokortilla, tällöin perimme varausvahvistuksessa ilmoitetun palvelumaksun. Vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.

Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.

Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa Vuokraajan luottokortilta tai laskuttaa sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen. Mikäli joudumme laskuttamaan vuokraajalta vuokra-aikana syntyneitä kuluja on käsittelymaksumme on 25 €. Käsittelymaksu lisätään kuluihin.

Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen hyväksynyt henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus, milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi luottokortti.

2.1 Peruutusehdot

Varauksen peruminen on mahdollista 72 h ennen vuokra-ajan alkua. Myöhemmin perutuista varauksista pidätämme maksetun vuokran arvon tai maksimissaan 80 € varausmaksun. Rahanpalautusksista pidätämme aina 15 € käsittelymaksu. Peruutukset otetaan vastaan kirjallisina sähköpostiimme info@eurorent.fi.

3. Autonvuokraussopimuksen syntyminen

Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina Vuokraamon sekä vuokrasopimuksen tehneen henkilön tai sen juridisen henkilön, jota vuokrasopimuksen hyväksynyt henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään kahden vuoden ajokokemus sekä Vuokraamon edellyttämä 24-vuoden ikä.

3.2. Nuori kuljettaja
Auton voi vuokrata myös ns. nuori kuljettaja, jonka ajo-oikeus on ollut voimassa alle kaksi vuotta tai henkilö on alle 24-vuotias. Tällöin vuokrauksen yhteydessä peritään hinnaston mukainen lisämaksu.

4. Auton luovutus vuokraajan käyttöön

Vuokraamo luovuttaa auton vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä kohtuullisessa ajassa tehdyn varauksen mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta kohtuuttomasta viivästyksestä aiheutuneista välittömistä vahingoista.

Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.
Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista ja auton mahdolliset vauriot on merkitty vuokrasopimukseen. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Vuokraaja on velvollinen valokuvaamaan ajoneuvon ennen vuokrausta, sekä heti vuokrauksen päätyttyä mahdollisten vaurioiden todentamista varten. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle.

4.1. Auton nouto ilman vuokraamon edustajaa


Asiakas hyväksyy, että vuokraamon edustaja ei ole paikalla auton noutoajankohtana. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta juuri ennen vuokrauksen alkua, sekä heti vuokrauksen päättymisen jälkeen ja säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan vuokrauksen päättymisestä ja luovuttamaan kuvat pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen noutohetkellä edellisen tarkastuksen osoittamassa kunnossa.

5. Auton käyttö vuokrauksen aikana

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokasopimukseen merkitty kuljettaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa, ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Apuvirran antaminen vuokra-autosta on kielletty. Auton vetokoukun käyttäminen on mahdollista vain lisämaksusta. Luvattomasta vetokoukun käytöstä perimme 100 euron lisämaksun. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, ellei siitä ole Vuokraamon kanssa erikseen sovittu. Luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen, sekä 500 euron hälytyskorvaukseen. Lisäksi asiakkaalta laskutetaan kulut ajoneuvon palauttamisesta takaisin Suomeen, sekä mahdolliset seisontapäivät ilman ylärajaa.

Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty.
Erillisellä sopimuksella lemmikkieläinten kuljettaminen autossa on sallittu. Tällöin Vuokraaja sitoutuu erityisehtoihin ja vuokrauksen yhteydessä peritään hinnaston mukainen lisämaksu.
Lemmikkieläinehto: auto tulee palauttaa sisätilat puhdistettuna eläimen jäljistä ja karvoista. Mikäli Vuokraamo joutuu teettämään autoon sisäpuhdistuksen tai jos lemmikki on aiheuttanut muita vauriota, veloittaa Vuokraamo aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä Vuokraajalta.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja muista virhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta, ruuhkamaksusta sekä muista vastaavista maksuista. Vuokrasopimuksen hyväksymisellä Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja tankkauspalvelumaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

6. Vuokraajan vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana

Vuokraaja vastaa vuokra-aikana autosta ja sen varusteista. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Vuokraaja voi pienentää omavastuutaan maksamalla hinnaston mukaisen lisämaksun.

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a) Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b) Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
c) Korvaamaan autolle sattuneet ilkivaltavahingot vuokra-aikana
d) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Omavastuun pienennysmaksu ei myöskään kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:

-lumivahinkoja, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)
-auton renkaille sattuneita vahinkoja
-tuulilasivahinkoa, mikäli Vuokraaja ei ole ottanut erillistä tuulilasivakuutusta
-ylikuormaus
-tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamia vahinkoja
-ajaminen yli- tai vajaapaineisilla renkailla
-vääränlaisen polttoaineen käyttäminen
-ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa
-ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon.
-auton muu virheellinen tai huolimaton käyttö.

Kadonneiden avainten osalta asiakas on korvausvelvollinen valitsemastaan vakuutusturvasta riippumatta täysimääräisesti kaikista vuokraamolle aiheutuneista siirtokuluista, seisontapäivistä ja lukkojen ja avainten
uusimisesta, sekä mahdollisista muista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista. Mikäli asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi tulee hänen palauttaa ajoneuvon avaimet vuokraamolle. Mikäli avaimia ei palauteta on asiakas korvausvelvollinen ajoneuvon ja varusteiden täydestä arvosta.

Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 5 kielletyllä tavalla taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot vuokrasopimukseen merkittyyn omavastuuseen asti.

7. Menettely autoa kohdanneessa vahinko- tai rikkoutumistapauksessa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.

Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 50 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

8. Vuokraamon vastuu autossa olevasta virheestä ja viivästyksestä

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai hyvitystä.

Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti kohtuullisessa ajassa, Vuokraajalla on oikeus saada hyvitystä viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista. Vuokraamo ei vastaa kolmannelle osapuolella aiheutuneista kustannuksista.

9. Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille.

Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi ja vuokraus katsotaan päättyneeksi vasta kun auto on alkuperäisellä tai sovitulla paikalla vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu palauttamaan ajoneuvon paikalle, jossa pysäköinti on luvallista vähintään 24 h jos muuta ei ole sovittu.

Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista.
Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla.
Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9.1. Auton palautus ilman vuokraamon edustajaa.
Asiakas hyväksyy, että vuokraamon edustaja ei ole paikalla auton palautusajankohtana. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta palautushetkellä ja säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan vuokrauksen päättymisestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen noutohetkellä edellisen tarkastuksen osoittamassa kunnossa.

10. Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, ei vuokra-auton aikaisempi palauttaminen velvoita Vuokraamoa maksetun vuokrahinnan palauttamiseen Vuokraajalle.

11. Sopimuksen purkaminen

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

12. Vuokrasopimusta koskevat riidat

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lainmukainen alioikeus.

13. Asiakastietojen hallinta

Eurorent ylläpitää liiketoimintojaan varten asiakastiedostoa tämän vuokrasopimuksen mukaisista henkilötiedoista. Ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme Vuokraaja voi milloin tahansa tutustua hänestä säilytettäviin tietoihin ja ilmoittaa tietoihin tehtäväksi haluamansa päivitykset. Eurorent säilyttää Vuokraajan vuokrasopimuksessa antamia henkilötietoja asiakastiedostossaan ja voi aika ajoin käyttää näitä henkilötietoja palveluihin liittyviin tarkoituksiin kuten palveluista tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole tätä kieltänyt.

Maksutavat ja tietoa maksamisesta

Maksutavat

Checkout maksunvälityspalvelu välittää maksusi Eurorentille Onlinena heti maksusta. Checkout on sinulle turvallinen maksutapa, ja varauksen pääset maksamaan suoraan varausvahvistuksessa olevan maksulinkin kautta.

Käytössäsi on seuraavat verkkopankit: Nordea, Osuuspankki, Säästöpankki, POP-pankki, Danske Bank, Handelsbanken, S-pankki, Ålandsbanken ja LähiTapiola.
Korttimaksut: Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, V-Pay, MasterCard- ja Debit MasterCard-korteilla.
Käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode- todentamispalvelut.
Mobiilimaksutavat: Pivo, MobilePay

Maksaja ei voi enää peruuttaa tai muuttaa maksua sen jälkeen, kun se on hyväksytty.
Maksuehdot: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Checkout palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu ja Checkout Finland Oy on OP:n omistuksessa.
Verkkokaupalla eikä Checkout Finland Oy:llä ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme.