Vuo­krauseh­dot ja Maksaminen

Vuo­krauseh­dot ja maksaminen

Ylei­set vuo­krauseh­dot 10/2020

Näis­sä ehdois­sa tar­koi­te­taan Vuo­kraa­mol­la vuo­kral­le anta­jaa ja Vuo­kraa­jal­la vuo­kral­le ottajaa.

1. Varauk­sen teke­mi­nen ja varausvahvistus

Varauk­sen voi teh­dä net­ti­si­vu­jen varaus­jär­jes­tel­mäl­lä, soit­ta­mal­la, lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia tai toi­mis­tol­la. Vuo­kraa­ja antaa luvan vuo­kral­lean­ta­jal­le tar­kas­taa vuo­kraa­jan luot­to­tie­dot, sekä mah­dol­li­set mak­su­häi­riö­mer­kin­nät ennen vuo­krauk­sen vah­vis­ta­mis­ta.
Vuo­kraa­jan teke­mäs­tä varauk­ses­ta lähe­te­tään varaus­vah­vis­tus Vuo­kraa­jan ilmoit­ta­maan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Vah­vis­tuk­ses­sa on mm. varauk­sen tie­dot, peruu­tuseh­dot sekä ylei­siä ohjei­ta ja käy­tän­tö­jä vuo­krauk­ses­ta, kuten myös vain kyseis­tä vuo­kraus­ta kos­ke­via eri­tyi­seh­to­ja ja ‑tie­to­ja.

2. Peruu­tuseh­dot ja vuo­kran maksaminen

Ellei muus­ta mak­su­ta­vas­ta ole erik­seen sovit­tu, Vuo­kraa­ja mak­saa sopi­muk­sen mukai­sen vuo­kran mah­dol­li­si­ne lisi­neen ennak­koon varaus­vah­vis­tuk­ses­sa ole­van mak­su­lin­kin kaut­ta, mut­ta vii­meis­tään auton luo­vu­tuk­sen yhtey­des­sä pank­ki- tai luot­to­kor­til­la, täl­löin perim­me varaus­vah­vis­tuk­ses­sa ilmoi­te­tun pal­ve­lu­mak­sun. Vuo­kra­so­pi­mus­ta teh­des­sään Vuo­kraa­ja hyväk­syy ennak­koon vuo­krauk­ses­ta laa­dit­ta­van las­kel­man ilman, että hän alle­kir­joit­taa sitä henkilökohtaisesti.

Vuo­kraa­mol­la on oikeus vuo­krauk­sen yhtey­des­sä teh­dä Vuo­kraa­jan mak­su­kor­til­le ennak­ko­var­men­nus arvioi­tua lopul­lis­ta vuo­kraa ja mah­dol­lis­ta muu­ta veloi­tus­ta vas­taa­val­le sum­mal­le, jol­la Vuo­kraa­mo var­mis­taa, että Vuo­kraa­jan mak­su­kort­ti­ti­lil­lä on katet­ta ja että mak­su­kort­ti on voimassa.

Vuo­kraa­mol­la on oikeus, sil­loin kun perus­te tähän on ole­mas­sa, veloit­taa Vuo­kraa­jan luot­to­kor­til­ta tai las­kut­taa sopi­muk­sen mukai­sen vuo­kran lisäk­si lisä­ve­loi­tuk­sia seu­raa­vis­ta asiois­ta: sopi­muk­sen mukai­nen perus­o­ma­vas­tuu, polt­toai­ne­ve­loi­tuk­set, vuo­kra-ajan piden­ty­mi­ses­tä joh­tu­vat vuo­krat ja mak­sut, auton toi­mi­tus- ja nou­to­ve­loi­tuk­set, auton käy­tös­tä vuo­kra-ajan aika­na aiheu­tu­neet pysä­köin­ti­vir­he­mak­sut, yksi­tyi­sen pysä­köin­nin­val­von­nan mak­sut, rike­mak­sut, sakot, tie­tul­lit, ruuh­ka­mak­sut, yli­kuor­ma­mak­sut, ja muut vas­taa­vat mak­sut hal­lin­to­ku­lui­neen. Mikä­li jou­dum­me las­kut­ta­maan vuo­kraa­jal­ta vuo­kra-aika­na syn­ty­nei­tä kulu­ja on käsit­te­ly­mak­sum­me on 25 €. Käsit­te­ly­mak­su lisä­tään kului­hin. Ylit­tä­vät kilo­met­rit las­ku­te­taan jäl­ki­kä­teen toteu­tu­neen kilo­met­ri­mää­rän mukaan, las­kuun lisä­tään laskutuslisä.

Mikä­li sopi­muk­seen Vuo­kraa­jak­si mer­kit­ty juri­di­nen hen­ki­lö ei halua tai kyke­ne mak­sa­maan vuo­kraa, sano­tun Vuo­kraa­jan puo­les­ta sopi­muk­sen hyväk­sy­nyt hen­ki­lö vas­taa vuo­kras­ta sekä mah­dol­li­sis­ta vuo­krauk­seen liit­ty­vis­tä näi­den ehto­jen mukai­sis­ta lisä­mak­suis­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Vuo­kraa­mol­la on lisäk­si oikeus, mil­loin se kat­soo tar­peel­li­sek­si, vaa­tia Vuo­kraa­jal­ta vuo­krauk­ses­ta joh­tu­vien mak­su­jen vakuu­dek­si luottokortti.

2.1 Peruu­tuseh­dot

Varauk­sen peru­mi­nen on mah­dol­lis­ta 24 h ennen vuo­kra-ajan alkua. Myö­hem­min peru­tuis­ta varauk­sis­ta pidä­täm­me mak­se­tun vuo­kran arvon tai mak­si­mis­saan 80 € varaus­mak­sun. Rahan­pa­lau­tuk­sis­ta pidä­täm­me aina 15 € käsit­te­ly­mak­su.
Peruu­tuk­set ote­taan vas­taan kir­jal­li­si­na säh­kö­pos­tiim­me info@eurorent.fi.

3. Auton­vuo­kraus­so­pi­muk­sen syntyminen

Vuo­kra­so­pi­mus syn­tyy auton tilaus­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta aina Vuo­kraa­mon sekä vuo­kra­so­pi­muk­sen teh­neen hen­ki­lön tai sen juri­di­sen hen­ki­lön, jota vuo­kra­so­pi­muk­sen hyväk­sy­nyt hen­ki­lö edus­taa vuo­kraus­ta­pah­tu­mas­sa, välil­lä. Kul­jet­ta­jal­la tulee olla voi­mas­sa ole­va ajo­kort­ti, olo­suh­tei­siin näh­den riit­tä­vä ajo­tai­to, vähin­tään kah­den vuo­den ajo­ko­ke­mus sekä Vuo­kraa­mon edel­lyt­tä­mä 24-vuo­den ikä.

3.2. Nuo­ri kul­jet­ta­ja
Auton voi vuo­kra­ta myös ns. nuo­ri kul­jet­ta­ja, jon­ka ajo-oikeus on ollut voi­mas­sa alle kak­si vuot­ta tai hen­ki­lö on alle 24-vuo­tias. Täl­löin vuo­krauk­sen yhtey­des­sä peri­tään hin­nas­ton mukai­nen lisämaksu.

4. Auton luo­vu­tus vuo­kraa­jan käyttöön

Vuo­kraa­mo luo­vut­taa auton vuo­kraa­jal­le käyt­tö­kun­toi­se­na ja lain mukai­se­na, sovit­tu­na aika­na ja sovi­tus­sa pai­kas­sa. Ellei vuo­kraa­ja saa autoa käyt­töön­sä koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa teh­dyn varauk­sen mukai­ses­ti, hän voi vaa­tia vir­het­tä vas­taa­van vuo­kran­alen­nuk­sen tai pur­kaa sopi­muk­sen. Vuo­kraa­ja voi vaa­tia vahin­gon­kor­vaus­ta koh­tuut­to­mas­ta vii­väs­tyk­ses­tä aiheu­tu­neis­ta välit­tö­mis­tä vahingoista.

Lisäk­si Vuo­kraa­mon tulee antaa Vuo­kraa­jan eril­li­ses­tä pyyn­nös­tä riit­tä­vä opas­tus auton käy­tös­tä.
Vuo­krat­ta­va auto on tar­kis­tet­tu Vuo­kraa­mon tai tämän yhteis­työ­kump­pa­nin toi­mes­ta ennen Vuo­kraa­jal­le luo­vut­ta­mis­ta ja auton mah­dol­li­set vau­riot on mer­kit­ty vuo­kra­so­pi­muk­seen. Kui­ten­kin myös Vuo­kraa­ja on vel­vol­li­nen tar­kis­ta­maan auton vas­taan­o­ton yhtey­des­sä autos­sa mah­dol­li­ses­ti jo ole­vien vau­rioi­den tai puut­tei­den toden­ta­mi­sek­si. Vuo­kraa­ja on vel­vol­li­nen valo­ku­vaa­maan ajo­neu­von ennen vuo­kraus­ta, sekä heti vuo­krauk­sen pää­tyt­tyä mah­dol­lis­ten vau­rioi­den toden­ta­mis­ta var­ten. Mah­dol­li­sis­ta vau­riois­ta tai puut­teis­ta on heti ilmoi­tet­ta­va Vuokraamolle.

4.1. Auton nou­to ilman vuo­kraa­mon edustajaa


Asia­kas hyväk­syy, että vuo­kraa­mon edus­ta­ja ei ole pai­kal­la auton nou­toa­jan­koh­ta­na. Asia­kas sitou­tuu valo­ku­vaa­maan ajo­neu­von joka suun­nas­ta juu­ri ennen vuo­krauk­sen alkua, sekä heti vuo­krauk­sen päät­ty­mi­sen jäl­keen ja säi­lyt­tä­mään valo­ku­vat 30 vuo­ro­kau­den ajan vuo­krauk­sen päät­ty­mi­ses­tä ja luo­vut­ta­maan kuvat pyy­det­täes­sä vuo­kraa­mol­le. Mikä­li valo­ku­via ei pyyn­nös­tä huo­li­mat­ta toi­mi­te­ta vuo­kraa­mol­le, ajo­neu­von kat­so­taan olleen nou­to­het­kel­lä edel­li­sen tar­kas­tuk­sen osoit­ta­mas­sa kunnossa.

5. Auton käyt­tö vuo­krauk­sen aikana

Vuo­kraa­ja on vel­vol­li­nen huo­leh­ti­maan autos­ta yhtä hyvin kuin huo­lel­li­nen hen­ki­lö omas­taan sekä nou­dat­ta­maan ajaes­saan eri­tyis­tä huo­lel­li­suut­ta ja varo­vai­suut­ta. Vuo­kraa­ja sitou­tuu käyt­tä­mään autoa vain sil­le tar­koi­te­tul­la tavan­omai­sel­la taval­la. Vuo­kraa­jan on vuo­kra-aika­na huo­leh­dit­ta­va auton kun­non nor­maa­lis­ta tark­kai­lus­ta kuten ren­gas­pai­neis­ta sekä öljy- ja mui­den nes­te­mää­rien riit­tä­väs­tä täy­tös­tä. Auton jää­des­sä het­kek­si­kin pysä­köi­dyk­si, se on ehdot­to­mas­ti lukittava.

Vuo­ka­so­pi­muk­seen mer­kit­ty kul­jet­ta­ja sitou­tuu itse kul­jet­ta­maan autoa, ellei vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa ole toi­sin sovit­tu. Hän saa luo­vut­taa auton toi­sel­le tai toi­sen kul­je­tet­ta­vak­si vain, jos vuo­kra­so­pi­muk­seen on erik­seen mer­kit­ty lupa sii­hen. Vuo­kraa­ja on vel­vol­li­nen anta­maan tie­don tämän sopi­muk­sen sisäl­lös­tä sil­le hen­ki­löl­le, jol­le hän tämän sopi­muk­sen puit­teis­sa vuo­kra­koh­teen luovuttaa.

Auton käyt­tä­mi­nen lain­vas­tai­siin tar­koi­tuk­siin, hinauk­seen, kil­pai­lui­hin tai nii­den har­joi­tuk­siin, ajo-ope­tuk­seen sekä jääl­lä aja­mi­seen viral­li­ses­ti mer­kit­ty­jen jää­tei­den ulko­puo­lel­la on kiel­let­ty. Apu­vir­ran anta­mi­nen vuo­kra-autos­ta on kiel­let­ty. Auton veto­kou­kun käyt­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain lisä­mak­sus­ta. Luvat­to­mas­ta veto­kou­kun käy­tös­tä perim­me 100 euron lisä­mak­sun. Autoa ei saa vie­dä Suo­men rajo­jen ulko­puo­lel­le. Luva­ton maas­ta­vien­ti joh­taa viran­omai­sil­moi­tuk­seen, sekä 500 euron häly­tys­kor­vauk­seen. Lisäk­si asiak­kaal­ta las­ku­te­taan kulut ajo­neu­von palaut­ta­mi­ses­ta takai­sin Suo­meen, sekä mah­dol­li­set sei­son­ta­päi­vät ilman ylärajaa.

Tupa­koin­ti ja kotie­läin­ten kul­je­tus autos­sa on kiel­let­ty.
Eril­li­sel­lä sopi­muk­sel­la lem­mik­kie­läin­ten kul­jet­ta­mi­nen autos­sa on sal­lit­tu. Täl­löin Vuo­kraa­ja sitou­tuu eri­tyi­seh­toi­hin ja vuo­krauk­sen yhtey­des­sä peri­tään hin­nas­ton mukai­nen lisä­mak­su.
Lem­mik­kie­läi­neh­to: auto tulee palaut­taa sisä­ti­lat puh­dis­tet­tu­na eläi­men jäl­jis­tä ja kar­vois­ta. Mikä­li Vuo­kraa­mo jou­tuu teet­tä­mään autoon sisä­puh­dis­tuk­sen tai jos lem­mik­ki on aiheut­ta­nut mui­ta vau­rio­ta, veloit­taa Vuo­kraa­mo aiheu­tu­neet kus­tan­nuk­set täy­si­mää­räi­se­nä Vuokraajalta.

Vuo­kraa­ja vas­taa aina täy­si­mää­räi­ses­ti vuo­kra-aika­na auton käyt­tä­mi­ses­tä aiheu­tu­neis­ta pysä­köin­ti- ja muis­ta vir­he­mak­suis­ta, yksi­tyi­sen pysä­köin­nin­val­von­nan mak­suis­ta, yli­kuor­ma­mak­suis­ta, rike­sa­kois­ta, yli­no­peu­des­ta ja muus­ta lii­ken­ne­ri­kok­ses­ta tai rik­ko­muk­ses­ta aiheu­tu­nees­ta sakos­ta, tie­tul­li­mak­sus­ta, ruuh­ka­mak­sus­ta sekä muis­ta vas­taa­vis­ta mak­suis­ta. Vuo­kra­so­pi­muk­sen hyväk­sy­mi­sel­lä Vuo­kraa­ja oikeut­taa Vuo­kraa­mon anta­maan viran­omai­sil­le hen­ki­lö­tie­ton­sa edel­lä todet­tu­jen seu­raa­mus­mak­su­jen määräämiseksi.

Vuo­kraa­ja mak­saa käyt­tä­män­sä polt­toai­neen. Autos­sa käy­tet­tä­vä polt­toai­ne ilme­nee vuo­kra­so­pi­muk­ses­ta. Vuo­kraa­ja vas­taa vää­rän polt­toai­neen tank­kaa­mi­ses­ta tai käy­tös­tä autol­le aiheu­tu­vis­ta vahin­gois­ta täy­si­mää­räi­ses­ti. Mikä­li Vuo­kraa­ja palaut­taa auton vajaal­la tan­kil­la, Vuo­kraa­mol­la on oikeus veloit­taa puut­tu­va polt­toai­ne ja tank­kaus­pal­ve­lu­mak­su vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa tai hin­nas­tos­sa ilme­ne­väl­lä hinnalla.

6. Vuo­kraa­jan vas­tuu autos­ta ja sen varus­teis­ta vuokra-aikana

Vuo­kraa­ja vas­taa vuo­kra-aika­na autos­ta ja sen varus­teis­ta. Perus­o­ma­vas­tuu veloi­te­taan jokai­ses­ta vahin­gos­ta erik­seen. Vuo­kraa­ja voi pie­nen­tää oma­vas­tuu­taan mak­sa­mal­la hin­nas­ton mukai­sen lisämaksun.

Vuo­kraa­ja on sopi­muk­seen mer­ki­tyn oma­vas­tuun ylä­ra­jaan saak­ka vel­vol­li­nen:
a) Kor­vaa­maan autol­le ja sen varus­teil­le vuo­kra-aika­na sat­tu­neet vahin­got.
b) Kor­vaa­maan autos­ta vuo­kra-aika­na kadon­neet osat ja lisä­va­rus­teet.
c) Kor­vaa­maan autol­le sat­tu­neet ilki­val­ta­va­hin­got vuo­kra-aika­na
d) Suo­rit­ta­maan vahin­gon aiheut­ta­mal­ta sei­son­ta-ajal­ta sopi­muk­sen mukai­sen vuo­ro­kausi­mak­sun, kui­ten­kin enin­tään 30 vuo­ro­kau­del­ta. Sei­son­ta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Oma­vas­tuun pie­nen­nys­mak­su ei myös­kään kata seu­raa­vis­ta tai nii­hin rin­nas­tet­ta­vis­ta syis­tä aiheu­tu­nei­ta vahin­ko­ja:

-lumi­va­hin­ko­ja, jos niis­tä on varoi­tet­tu mer­kil­lä (lumen pudo­tus katol­ta)
-auton ren­kail­le sat­tu­nei­ta vahin­ko­ja
-tuu­li­la­si­va­hin­koa, mikä­li Vuo­kraa­ja ei ole otta­nut eril­lis­tä tuu­li­la­si­va­kuu­tus­ta
-yli­kuor­maus
-tupa­kan­pol­ton tai viil­to­jen aiheut­ta­mia vahin­ko­ja
-aja­mi­nen yli- tai vajaa­pai­nei­sil­la ren­kail­la
-vää­rän­lai­sen polt­toai­neen käyt­tä­mi­nen
-aja­mi­nen auton ulko­mi­tat huo­mioi­den lii­an ahtais­sa tilois­sa
-aja­mi­nen tei­den ulko­puo­lel­la tai alueil­la joi­ta ei ole tar­koi­tet­tu autol­la ajoon.
-auton muu vir­heel­li­nen tai huo­li­ma­ton käyttö.

Kadon­nei­den avain­ten osal­ta asia­kas on kor­vaus­vel­vol­li­nen valit­se­mas­taan vakuu­tus­tur­vas­ta riip­pu­mat­ta täy­si­mää­räi­ses­ti kai­kis­ta vuo­kraa­mol­le aiheu­tu­neis­ta siir­to­ku­luis­ta, sei­son­ta­päi­vis­tä ja luk­ko­jen ja avain­ten
uusi­mi­ses­ta, sekä mah­dol­li­sis­ta muis­ta ajo­neu­vol­le aiheu­tu­neis­ta vahin­gois­ta. Mikä­li asia­kas ilmoit­taa ajo­neu­von varas­te­tuk­si tulee hänen palaut­taa ajo­neu­von avai­met vuo­kraa­mol­le. Mikä­li avai­mia ei palau­te­ta on asia­kas kor­vaus­vel­vol­li­nen ajo­neu­von ja varus­tei­den täy­des­tä arvosta.

Jos autol­le tai vuo­kraa­mol­le aiheu­tu­neet vahin­got ovat seu­raus­ta vuo­kraa­jan tahal­li­suu­des­ta, tör­keäs­tä tuot­ta­muk­ses­ta, auton käyt­tä­mi­ses­tä alko­ho­lin tai muun huu­maa­van aineen vai­ku­tuk­sen alai­se­na tai auton käyt­tä­mi­ses­tä edel­lä ole­vas­sa koh­das­sa 5 kiel­le­tyl­lä taval­la taik­ka sii­tä, että vuo­kraa­ja on muu­toin olen­nai­ses­ti rik­ko­nut tämän sopi­muk­sen ehto­ja, vuo­kraa­ja on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan vuo­kraa­mol­le vahin­gon koko­nai­suu­des­saan. Vuo­kraa­ja vapau­tuu kor­vaus­vas­tuus­ta, jos vuo­kraa­mo saa täy­den kor­vauk­sen vahin­gos­ta vas­ta­puo­len lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen perus­teel­la tai vahin­gon aiheuttajalta.

Vuo­kraa­ja on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan kol­man­nel­le osa­puo­lel­le aiheut­ta­man­sa vahin­got vuo­kra­so­pi­muk­seen mer­kit­tyyn oma­vas­tuuseen asti.

7. Menet­te­ly autoa koh­dan­nees­sa vahin­ko- tai rikkoutumistapauksessa

Vuo­kraa­jan on välit­tö­mäs­ti ilmoi­tet­ta­va Vuo­kraa­mol­le autoon vuo­kra-aika­na tule­vas­ta vias­ta tai autoa koh­dan­nees­ta vahin­gos­ta. Autoa koh­dan­nees­ta rikok­ses­ta, lii­ken­ne­va­hin­gos­ta sekä hen­ki­lö- ja eläin­va­hin­gos­ta on aina ilmoi­tet­ta­va heti myös polii­sil­le. Vahin­ko­ti­lan­tees­sa Vuo­kraa­jan on aina täy­tet­tä­vä kir­jal­li­nen vahin­koil­moi­tus Vuo­kraa­mol­le. Vuo­kraa­ja vas­taa edel­lä todet­tu­jen ilmoi­tus­ten lai­min­lyön­nis­tä joh­tu­neis­ta vahin­gois­ta täysimääräisesti.

Vuo­kraa­mo vas­taa autos­sa vuo­kra-aika­na ilme­ne­väs­tä tek­ni­ses­tä vias­ta, joka ei joh­du Vuo­kraa­jan käyt­tö­vir­hees­tä ja/tai huo­li­mat­to­muu­des­ta. Edel­lyt­täen että vir­he tai vika on Vuo­kraa­mon vas­tuul­la ja mikä­li se on mat­kan jat­ka­mi­sek­si vält­tä­mä­tön­tä, Vuo­kraa­ja voi oma-aloit­tei­ses­ti kor­jaut­taa autoa Vuo­kraa­mon kus­tan­nuk­sel­la enin­tään 50 euron arvos­ta. Kor­jaus­työs­tä ja suo­ri­te­tus­ta mak­sus­ta on toi­mi­tet­ta­va tosi­te Vuokraamolle.

8. Vuo­kraa­mon vas­tuu autos­sa ole­vas­ta vir­hees­tä ja viivästyksestä

Mikä­li autos­sa ilme­nee vuo­kra-aika­na tek­ni­nen vika tai muu vir­he, jos­ta Vuo­kraa­ja ei ole vuo­krauseh­to­jen mukaan vas­tuus­sa, Vuo­kraa­ja voi vaa­tia Vuo­kraa­mol­ta vir­heen kor­jaa­mis­ta tai hyvitystä.

Mikä­li Vuo­kraa­mo ei kyke­ne luo­vut­ta­maan vuo­kra-autoa Vuo­kraa­jan käyt­töön vuo­kra­so­pi­muk­sen ehto­jen mukai­ses­ti koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa, Vuo­kraa­jal­la on oikeus saa­da hyvi­tys­tä vii­väs­tyk­ses­tä Vuo­kraa­jal­le aiheu­tu­neis­ta välit­tö­mis­tä koh­tuul­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Vuo­kraa­mo ei vas­taa kol­man­nel­le osa­puo­lel­la aiheu­tu­neis­ta kustannuksista.

9. Auton palaut­ta­mi­nen sopi­muk­sen mukai­sen vuo­kra-ajan päättyessä

Vuo­kraa­jan on palau­tet­ta­va auto kaik­ki­ne varus­tei­neen sovit­tuun paik­kaan vuo­kra-ajan päät­tyes­sä. Sopi­muk­sen mukai­nen vuo­kra-aika päät­tyy, kun auto avai­mi­neen on palau­tet­tu vuo­kraa­moon tai kun vuo­kraa­mo on saa­nut vuo­kraa­jan ilmoi­tuk­sen auton palaut­ta­mi­ses­ta vuo­kraa­mon hyväk­sy­mään paik­kaan. Mikä­li autoa ei ole näin palau­tet­tu eikä vuo­kra-ajan jat­kos­ta ole todis­tet­ta­vas­ti sovit­tu, Vuo­kraa­mo voi ilmoit­taa asian poliisille.

Ajo­neu­von palaut­ta­mi­nen ohjei­den vas­tai­ses­ti kat­so­taan myö­häs­ty­mi­sek­si ja vuo­kraus kat­so­taan päät­ty­neek­si vas­ta kun auto on alku­pe­räi­sel­lä tai sovi­tul­la pai­kal­la vuo­krauseh­to­jen mukai­ses­sa kun­nos­sa. Asia­kas sitou­tuu palaut­ta­maan ajo­neu­von pai­kal­le, jos­sa pysä­köin­ti on luval­lis­ta vähin­tään 24 h jos muu­ta ei ole sovittu.

Vuo­kraa­mol­la on oikeus periä Vuo­kraa­jal­ta täy­si­mää­räi­nen vuo­kra auton palau­tus­vii­veen ajal­ta sekä kor­vaus vii­vees­tä Vuo­kraa­mol­le aiheu­tu­neis­ta yli­mää­räi­sis­tä töis­tä ja muis­ta asi­aan liit­ty­vis­tä talou­del­li­sis­ta vahin­gois­ta.
Mikä­li muus­ta ei ole sovit­tu, auto on palau­tet­ta­va täy­del­lä tan­kil­la.
Vuo­kraa­mo ei vas­taa autoon palau­tus­het­kel­lä jäte­tys­tä omaisuudesta.

9.1. Auton palau­tus ilman vuo­kraa­mon edus­ta­jaa.
Asia­kas hyväk­syy, että vuo­kraa­mon edus­ta­ja ei ole pai­kal­la auton palau­tusa­jan­koh­ta­na. Asia­kas sitou­tuu valo­ku­vaa­maan ajo­neu­von joka suun­nas­ta palau­tus­het­kel­lä ja säi­lyt­tä­mään valo­ku­vat 30 vuo­ro­kau­den ajan vuo­krauk­sen päät­ty­mi­ses­tä ja luo­vut­ta­maan ne pyy­det­täes­sä vuo­kraa­mol­le. Mikä­li valo­ku­via ei pyyn­nös­tä huo­li­mat­ta toi­mi­te­ta vuo­kraa­mol­le, ajo­neu­von kat­so­taan olleen nou­to­het­kel­lä edel­li­sen tar­kas­tuk­sen osoit­ta­mas­sa kunnossa.

10. Auton palaut­ta­mi­nen ennen sovi­tun vuo­kra-ajan päättymistä

Jos vuo­kraa­ja palaut­taa auton ennen sovi­tun vuo­kra-ajan päät­ty­mis­tä, ei vuo­kra-auton aikai­sem­pi palaut­ta­mi­nen vel­voi­ta Vuo­kraa­moa mak­se­tun vuo­kra­hin­nan palaut­ta­mi­seen Vuokraajalle.

11. Sopi­muk­sen purkaminen

Vuo­kraa­mol­la on oikeus pur­kaa sopi­mus välit­tö­mäs­ti, jos käy ilmi, että Vuo­kraa­ja rik­koo olen­nai­ses­ti sopi­museh­to­ja. Vuo­kraa­ja on täl­löin vel­vol­li­nen välit­tö­mäs­ti palaut­ta­maan auton kaik­ki­ne varus­tei­neen sovit­tuun palautuspaikkaan.

Kum­pi tahan­sa osa­puo­li voi pur­kaa sopi­muk­sen, mikä­li auto varas­te­taan tai autoon tulee Vuo­kraa­mon vas­tuul­la ole­va auton käy­tön estä­vä vika eikä Vuo­kraa­mo toi­mi­ta kor­vaa­vaa autoa koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa ilmoituksesta.

12. Vuo­kra­so­pi­mus­ta kos­ke­vat riidat

Vuo­kra­so­pi­mus­ta kos­ke­vat eri­mie­li­syy­det pyri­tään rat­kai­se­maan ensi­si­jai­ses­ti neu­vot­te­le­mal­la. Jos eri­mie­li­syys saa­te­taan tuo­miois­tui­men rat­kais­ta­vak­si, asian rat­kai­see Vuo­kraa­mon koti­pai­kan kärä­jä­oi­keus tai kulut­ta­ja­rii­ta­ta­pauk­sis­sa muu lain­mu­kai­nen alioikeus.

13. Asia­kas­tie­to­jen hallinta

Euro­rent yllä­pi­tää lii­ke­toi­min­to­jaan var­ten asia­kas­tie­dos­toa tämän vuo­kra­so­pi­muk­sen mukai­sis­ta hen­ki­lö­tie­dois­ta. Otta­mal­la yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me Vuo­kraa­ja voi mil­loin tahan­sa tutus­tua hänes­tä säi­ly­tet­tä­viin tie­toi­hin ja ilmoit­taa tie­toi­hin teh­tä­väk­si halua­man­sa päi­vi­tyk­set. Euro­rent säi­lyt­tää Vuo­kraa­jan vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa anta­mia hen­ki­lö­tie­to­ja asia­kas­tie­dos­tos­saan ja voi aika ajoin käyt­tää näi­tä hen­ki­lö­tie­to­ja pal­ve­lui­hin liit­ty­viin tar­koi­tuk­siin kuten pal­ve­luis­ta tie­dot­ta­mi­seen ja suo­ra­mark­ki­noin­tiin, mikä­li asia­kas ei ole tätä kieltänyt.

Mak­su­ta­vat

Payt­rail mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lu välit­tää mak­susi Euro­ren­til­le Onli­ne­na heti mak­sus­ta. Payt­rail on sinul­le tur­val­li­nen mak­su­ta­pa, ja varauk­sen pää­set mak­sa­maan suo­raan varaus­vah­vis­tuk­ses­sa ole­van mak­su­lin­kin kaut­ta.

Käy­tös­sä­si on seu­raa­vat verk­ko­pan­kit: Nor­dea, Osuus­pank­ki, Sääs­tö­pank­ki, POP-pank­ki, Dans­ke Bank, Han­dels­ban­ken, S‑pankki, Ålands­ban­ken ja Lähi­Ta­pio­la.
Kort­ti­mak­sut: Visa‑, Visa Debit‑, Visa Elect­ron, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard-kor­teil­la.
Käy­tös­sä kan­sain­vä­li­set Veri­fied by Visa -, Mas­terCard Secu­reCo­de- toden­ta­mis­pal­ve­lut.

Mak­sa­ja ei voi enää peruut­taa tai muut­taa mak­sua sen jäl­keen, kun se on hyväk­syt­ty.
Mak­sueh­dot: https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Payt­rail pal­ve­lu on mak­su­lai­tos­lain siir­ty­mä­sään­nök­sen nojal­la mer­kit­ty Finans­si­val­von­nan yllä­pi­tä­mään mak­su­lai­tos­re­kis­te­riin. Verk­ko­kau­pal­la eikä Chec­kout Fin­land Oy:llä ole pää­syä kort­ti­tie­toi­hin eikä mak­su­kor­tin tie­to­ja tal­len­ne­ta järjestelmiimme.