Usein kysy­tyt kysymykset

Usein kysy­tyt kysymykset

Tääl­tä löy­dät vas­tauk­set ylei­sim­piin kysymyksiin.

Voi­ko auton palaut­taa aukio­loai­ko­jen ulkopuolella?

Auton palau­tus onnis­tuu 24h vuo­ro­kau­des­sa, muis­tat­han lukea palau­tus­ta kos­ke­vat ohjeet tarkkaan.

Voi­ko vuo­kraa­maa­ni autoa kul­jet­taa muut kuin minä?

Kyl­lä, kul­jet­ta­ja voi olla eri hen­ki­lö kuin vuo­kral­leot­ta­ja. Vuo­kral­leot­ta­ja on kui­ten­kin aina lop­pu­vas­tuus­sa mah­dol­lis­ten lisä­ku­lu­jen tai vahin­ko­jen korvaamisesta.

Tar­vit­see­ko auto tan­ka­ta palauttaessa?

Luo­vu­tam­me auton aina täy­teen tan­kat­tu­na ja asiak­kaan kuu­luu myös palaut­taa täy­del­lä tan­kil­la, jos auto palau­tuu tank­kaa­mat­ta veloi­tam­me sii­tä tank­kaus­pal­ve­lu­mak­sun (35,00 €), sekä puut­tu­van polttoaineen.

Olen 20-vuo­tias ja minul­la on ollut ajo­kort­ti vuo­den ver­ran. Saan­ko ajaa tei­dän autoja?

Kyl­lä saat, mut­ta perim­me nuo­ren­kul­jet­ta­jan­li­sän alle 24-vuo­ti­aal­ta tai jos ajo­kort­ti on ollut voi­mas­sa alle kak­si vuotta. 

Mis­tä saan apua ongelmatilanteissa?

Meil­lä on päi­vys­tys­pal­ve­lu, jos­sa pal­ve­lem­me 24h vuo­ro­kau­des­sa akuut­ti­ti­lan­tei­ta varten. 

En pys­ty varaa­maan autoa netis­sä kun tar­vit­sen sen heti, mitä teen?

Soi­ta päi­vys­tys­pal­ve­luum­me. Äkil­li­siä auton­tar­pei­ta on jos­kus mah­do­ton­ta enna­koi­da, ole yhtey­des­sä päi­vys­tys­pal­ve­luum­me, niin kar­toi­tam­me tilan­teem­me ja voim­me löy­tää sinul­le auton äkil­li­seen tarpeeseesi.

Min­ne palau­tan auton avaimet?

Varaus­vah­vis­tuk­ses­sa on nou­to- sekä palau­tus­oh­jeet, jos­ta sel­vi­ää kun­kin toi­mi­pai­kan avain­ten palautus.

Jos palau­tan auton aikai­sem­min, saan­ko rahaa takaisin?

Auto on varat­tu sil­le ajal­le, jol­le varaus on teh­ty ja se on vah­vis­tet­tu. Emme palau­ta rahaa, vaik­ka auto palau­tui­si aikai­sem­min. Auto on kui­ten­kin aina mah­dol­lis­ta palaut­taa ennen vuo­kra-ajan päättymistä.

Mitä polt­toai­net­ta auto käyttää?

Autoon käy­tet­tä­vä polt­toai­ne löy­tyy vuo­kra­so­pi­muk­ses­ta mer­kit­ty­nä. Yleen­sä paket­ti­au­tot ja isom­mat ovat die­sel-käyt­töi­siä ja hen­ki­lö­au­tot käyt­tä­vät ben­sii­niä 95E:tä. Var­mis­ta tie­to kui­ten­kin aina sopi­muk­ses­ta, tai vuo­kraa­mon asia­kas­pal­ve­lus­ta mikä­li olet epävarma.

Haluan vuo­kra­ta tie­tyn auton, voin­ko vara­ta tie­tyn auton?

Auto­va­li­koi­mas­sa on usei­ta eri koko­luok­kia, joi­den mer­kit ja mal­lit vaih­te­le­vat. Voit vara­ta tie­tyn auto­luo­kan, mut­ta et tiet­tyä autoa, toki teem­me aina par­haam­me, jot­ta voim­me toteut­taa toi­veet. Auto­luo­kat saat­ta­vat myös vaih­del­la, mut­ta et kos­kaan saa pie­nem­pää autoa kun olet varan­nut. Pyrim­me aina kui­ten­kin täyt­tä­mään asiak­kaan toi­veet autoista.

Haluan jat­kaa vuo­kra-aikaa, miten se onnistuu?

Vuo­kra-ajan jat­ka­mi­nen vuo­kra-aika­na on mah­dol­lis­ta, mikä­li varaus­ti­lan­teem­me ei estä tätä. Täy­tyy siis varau­tua sii­hen, että vuo­kra-ajan jat­ka­mi­nen ei ole aina mah­dol­li­nen. Mikä­li haluat muut­taa varaus­ta­si ja vuo­kra-aikaa­si ennen vuo­krauk­sen alkua voit olla mei­hin yhtey­des­sä säh­kö­pos­til­la info@eurorent.fi

Minul­ta jäi tava­roi­ta vuo­kra-autoon, mis­tä voin tie­dus­tel­la niitä?

Ota yhteyt­tä mei­hin säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä info@eurorent.fi. Voim­me tar­kis­taa löy­tö­ta­va­rat, sekä vuo­kraa­ma­si auton. Emme kui­ten­kaan vas­taa autoi­hin jäte­tyis­tä tavaroista.

Jäi­kö jokin askar­rut­ta­maan, voit lähet­tää meil­le kysy­myk­sen täs­tä!