Sijai­sau­to

Sijai­sau­to

Sat­tui­ko kola­ri tai hajo­si­ko auto?

Vahin­gon sat­tues­sa me autam­me! Toi­mi­tam­me sinul­le sijai­sau­ton huol­lon, kat­sas­tuk­sen, kor­jauk­sen tai kola­ri­kor­jauk­sen ajaksi.

Kola­ri­ta­pauk­sis­sa, vakuu­tus­yh­tiön kor­va­tes­sa syyt­tö­män osa­puo­len vakuu­tuk­ses­ta 94 %, mak­sat itse vain 6 % sijai­sau­ton vuo­kra­hin­nas­ta. Huol­to­lea­sing autoi­li­ja­na saat ajo­neu­von veloi­tuk­set­ta kor­jauk­sen ajaksi.

Soit­to meil­le, niin me hoi­dam­me loput

Kun tar­vit­set autoa huol­lon- tai kor­jauk­sen ajak­si, niin ota mei­hin yhteys. Vara­taan auto ja me hoi­dam­me loput: Toi­mi­tam­me auton kor­jaa­mol­le, sel­vi­täm­me vakuu­tus­yh­tiön kans­sa kor­vaus­asiat, pidäm­me sinut ajan tasal­la kor­vaus­asiois­ta ja pidäm­me huo­len, että saat tar­vit­se­ma­si auton sil­loin kun sitä tarvitset.

Tar­peel­lis­ta tietää

Toi­mi­tam­me sinul­le auton kor­jaa­mol­le, jon­ne viet oman ajo­neu­vo­si. Polt­toai­ne ei sisäl­ly hin­taan, auto tulee aina palaut­taa tankattuna. 

Sijai­sau­to­jen oma­vas­tuu­ta on myös mah­dol­li­suus pie­nen­tää, mut­ta vakuu­tus- tai lea­sin­gyh­tiö ei kor­vaa sitä. Mikä­li haluat pie­nen­tää oma­vas­tuun, tai ottaa tuu­li­la­si­va­kuu­tuk­sen, ilmoi­ta se meil­le vara­tes­sa­si sijaisautoa. 

Autot ja kokoluokat

Ajo­neu­von koko­luok­ka mää­räy­tyy vakuu­tuk­sen mukaan, vakuu­tus­yh­tiöt kor­vaa­vat eri auto­luok­kia pie­nis­tä hen­ki­lö­au­tois­ta- jopa kuor­ma-autoi­hin, aina riip­puen min­kä­lai­nen vakuu­tus sinul­la on. Nämä asiat me hoi­dam­me puo­les­ta­si, riit­tää kun teet vahin­koil­moi­tuk­sen ja tar­vit­taes­sa toi­mi­tat vakuu­tus­yh­tiöl­le myös käyt­tö­tar­ve­sel­vi­tyk­sen autosta.

Auto käyt­töön

Jot­ta voit saa­da sijai­sau­ton käyt­töö­si tulee sinun teh­dä vakuu­tus­yh­tiöl­le vahin­koil­moi­tus. Mikä­li vahin­gon aiheut­ta­ja on toi­nen osa­puo­li tulee myös hänen teh­dä vahin­koil­moi­tus, nämä ilmoi­tuk­set teh­dään vahin­gon aiheut­ta­jan vakuutusyhtiöön.