Pal­ve­lut

Pal­ve­lut

Jous­toa yri­tyk­se­si vaih­te­le­viin ajoneuvotarpeisiin

Yri­tyk­sen kan­nat­taa omis­taa vain ne ajo­neu­vot, jot­ka tar­vi­taan jat­ku­vaan käyt­töön. Auton vuo­kraus on var­ma ja talou­del­li­nen vaih­toeh­to sil­loin, kun auto­jen tar­ve vaih­te­lee tai auto­jen käyt­tö on esim. pro­jek­ti­luon­teis­ta. Mak­sat autos­ta kulu­ja vain sil­loin kun autol­le on todel­lis­ta tar­vet­ta. Auton vuo­kraus on hyvä vaih­toeh­to myös sil­loin, kun todel­li­nen auton käyt­tö­tar­ve ei vie­lä ole sel­vil­lä tai yri­tys­toi­min­ta vie­lä hakee muo­to­aan. Meil­tä löy­dät niin henkilö‑, tava­ra- kuin kuor­ma autot mini­bus­se­ja unoh­ta­mat­ta. Laa­jas­ta auto­va­li­koi­mas­tam­me löy­dät var­mas­ti oikean auton kul­loi­seen­kin tarpeeseen.

Euro­rent sijaisautot

Euro­rent-auto­vuo­kraa­mo toi­mit­taa sijai­sau­ton huol­lon, kat­sas­tuk­sen, tek­ni­sen kor­jauk­sen tai kola­ri­re­mon­tin ajaksi.

Kola­ri­ta­pauk­sis­sa, vakuu­tus­yh­tiön kor­va­tes­sa vakuu­tuk­ses­ta 94 %, mak­sat itse vain 6 % vuo­kra­hin­nas­ta ja huol­to­lea­sin­gau­toi­li­ja­na saat auton veloituksetta.

Muut­toau­tot

Meil­tä löy­dät muut­toon niin autot, kuin hyö­dyl­li­set lisä­tar­vik­keet­kin aina muut­to­laa­ti­kois­ta ja nok­ka­kär­ryis­tä sidon­ta- ja kuor­ma­lii­noi­hin sekä ramppeihin.

Lea­sing

Lea­sing on hyvä vaih­toeh­to sil­loin, jos oman auton hank­ki­mi­nen ei ole kan­nat­ta­vaa kausi­luon­toi­sen auton­tar­peen vuok­si, tai hen­ki­löil­le ja yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat ajaa autol­la huo­let­to­mas­ti ilman joka suun­nas­ta tule­via mak­su­ja ja las­ku­ja. Me tar­joam­me lea­sin­git autoi­hin alkaen 2 vii­kon mini­lea­sin­gis­tä tar­vit­taes­sa jopa vuodeksi. 

Ole yhtey­des­sä niin etsi­tään sinul­le sopi­va rat­kai­su!

Euro­rent on paras valinta

Laa­du­kas
auto­ka­lus­to
Luo­tet­ta­va
Edul­li­nen
Koti­mai­nen
Moni­puo­li­nen
Pal­ve­le­va
Jous­ta­va
Päi­vys­tys 24/7
Ei lisä- eikä piilokuluja