Paket­ti­au­to

Muut­to edessä?

Me Euro­ren­til­lä haluam­me tar­jo­ta kai­ken tar­vit­se­ma­si muuttoon.

Vali­koi­mas­tam­me löy­dät muut­toon oikean kokoi­sen auton sekä kai­paa­ma­si lisätarvikkeet.

Suo­si­tuin muut­toau­to vali­koi­mas­sam­me on paket­ti­au­to, jos­sa tava­ra­ti­la on noin 13 m³. Tätä autoa uskal­taa ajaa, vaik­kei oli­si isom­paan autoon tot­tu­nut­kaan! Mikä­li kui­ten­kin tun­net, että pie­nem­pi auto istuu tar­pei­sii­si parem­min, etkä halua mak­saa tyh­jäs­tä, niin löy­ty­vät nekin valikoimastamme.

Mil­tä kuu­los­taa huo­le­ton paket­ti, jon­ka voit itse rää­tä­löi­dä? Varaus­ko­nees­ta voit vali­ta sopi­van auton sinul­le sopi­vaan ajan­koh­taan, ja meil­tä saat myös muut­to­laa­ti­kot, nok­ka­kär­ryt, sekä muut tarvikkeet.

Mikä­li et löy­dä tar­vit­se­maa­si, niin ole mei­hin yhtey­des­sä ja etsi­tään yhdes­sä paras vaihtoehto.

Tee varaus

Kat­so nou­to­pis­te­koh­tai­set vaih­toeh­dot varaus­ko­nees­ta valit­se­mal­la nou­to­paik­ka. Syö­tä halua­ma­si vuo­kra-aika kel­lo­nai­koi­neen ja päi­vä­mää­ri­neen, niin saat reaa­liai­kai­sen saa­ta­vuu­den näkyville. 

Valit­se lisä­tar­vik­keet ja tee varaus, saat säh­kö­pos­tii­si kai­ken tar­peel­li­sen. Helppoa!

Oma­vas­tuun pienennys?

Vähem­män huo­lia, jos jotain sattuu?

Euro­ren­tin oma­vas­tuut ovat lii­ken­ne- ja kas­ko­va­hin­gois­sa mak­si­me­ja, eli nii­den pääl­le ei tule sei­son­ta-aiko­ja tai mui­ta kulu­ja, oma­vas­tuu­osuus on aina vahin­ko­koh­tai­nen. Tämän takia alen­net­tu oma­vas­tuu on todel­la alen­net­tu ja oma­vas­tuun pie­nen­tä­mi­nen on edullista.

Tutus­tu auto­luok­ka­koh­tai­siin oma­vas­tui­siin ja huo­maa, että hen­ki­lö­au­to­ja suu­rem­mis­sa autois­sa pie­nen­net­ty oma­vas­tuu on aina mak­si­mis­saan 500€ / vahinko.

Lisä­tar­vik­keet

Meil­tä saat lisä­tar­vik­keet niin hen­ki­lö- kuin pakettiautoihinkin.

Muut­toa hel­pot­ta­vat nok­ka- tai por­ras­kär­ryt? Muut­to­laa­ti­koi­ta, voit nou­taa ne jo ennen auton vuo­kraus­ta­si, jot­ta saat kai­ken val­miik­si, niin ei tar­vit­se kuin kan­taa tava­rat autoon.

Olet­ko kul­jet­ta­mas­sa esi­mer­kik­si moot­to­ri­pyö­rää? Meil­tä vuo­kraat edul­li­ses­ti alu­mii­ni­ram­pit ja kuormansidontaliinat.