mlhn­nou­to-ohje

Nou­to-ohje

Euro­ren­tin autot ovat pysä­köi­ty valit­se­ma­si nou­to­pai­kan osoit­tee­seen pysä­köin­ti- tai kadun­var­sia­lu­eel­le.
Tar­kem­mat nou­to­paik­ko­jen sijain­nit löy­dät tääl­tä.
HUOM! Hert­to­nie­meen piha-alu­eel­la on pysä­köin­nin­val­von­ta, mikä­li saa­vut omal­la autol­la ja tar­vit­set pysä­köin­ti­lu­van, ilmoi­tat­han sii­tä etu­kä­teen info@eurorent.fi.

Vii­meis­tään 15 minuut­tia ennen vuo­krauk­sen alkua saat­te meil­tä teks­ti­vies­tin, jon­ka kaut­ta pää­set­te alle­kir­joit­ta­maan vuo­kra­so­pi­muk­sen säh­köi­ses­ti.

– Tal­len­ta­kaa vuo­kra­so­pi­mus mobii­li­lait­teel­len­ne ennen alle­kir­joi­tus­ta.
– Tar­kas­ta­kaa auto ja ver­rat­kaa mah­dol­li­sia vau­rioi­ta sopi­muk­seen mer­kit­tyi­hin,
mikä­li tie­dois­sa on vir­hei­tä valo­ku­vat­kaa vir­heet ja toi­mit­ta­kaa valo­ku­vat säh­kö­pos­tiin info@eurorent.fi ennen liik­keel­le läh­te­mis­tä.
– Alle­kir­joit­ta­kaa vuo­kra­so­pi­mus verkkopankkitunnuksillanne.

HUOM! Valo­ku­vat­kaa ajo­neu­vo ennen ja jäl­keen vuo­krauk­sen­ne. Valo­ku­via tulee säi­lyt­tää 30 vuorokautta.

-Auton ikku­naan on lai­tet­tu luk­ko­laa­tik­ko, jos­sa auton avai­met ovat.
-Luk­ko­laa­ti­kon saat­te auki koo­dil­la, joka on varaus­nu­me­ron­ne nel­jä (4) vii­meis­tä numeroa.


-Pois­ta­kaa laa­tik­ko ikku­nas­ta vuo­kra-ajak­si. Avaa­mal­la ikku­nan saat­te luk­ko­laa­ti­kon pois ikku­nas­ta.
-Palaut­taes­san­ne auton jät­tä­kää avain­laa­tik­ko autoon ja lukit­kaa kau­ko­sää­ti­mes­tä ovet.
-Kun palau­tat­te auton, pysä­köi­kää auto lail­li­ses­ti park­ki­ruu­tuun samal­le alu­eel­le, jos­ta sen nou­dit­te.
- Avai­met tulee palaut­taa avain­ten­pa­lau­tus­luuk­kuun.
-Avain­ten­pa­lau­tus­luuk­ku sijait­see las­taus­lai­tu­rin vasem­mas­sa reu­nas­sa Euro­ren­tin ikku­noi­den kul­mas­sa, luu­kus­sa on Eurorent-tarra. 


-Vuo­krauk­sen päät­ty­mi­sen jäl­keen toi­vom­me palau­tet­ta verk­ko­si­vu­jem­me kaut­ta https://eurorent.fi/yhteystiedot/palaute/

Otta­mal­la ajo­neu­von käyt­töön­ne ja vas­taa­not­ta­mal­la nämä nou­to-ohjeet vakuu­tat­te,
että anta­man­ne tie­dot ovat oikeat ja hyväk­syt­te Euro­rent Oy:n vuo­krauseh­dot.
Vakuu­tat­te, että kul­jet­ta­jal­la on voi­mas­sa ole­va ajo­kort­ti ja annat­te Euro­rent Oy:lle luvan tar­kas­taa ajo-oikeu­den Tra­ficom pal­ve­lus­ta,
sekä luvan tar­vit­taes­sa tar­kas­taa vuo­kral­leot­ta­jan luottotiedot.

Hyvää ja tur­val­lis­ta matkaa!

Huom! Polt­toai­ne ei sisäl­ly hin­taan.
Säi­ly­tä kuit­ti tank­kauk­ses­ta tai ota sii­tä kuva itsel­le­si.
Tank­kaus­pal­ve­lu­mak­su 35 € + puut­tu­va polt­toai­ne.
Peruu­tuk­set säh­kö­pos­tiim­me info@eurorent.fi.
Varauk­sen voi perua 72 h ennen vuo­krauk­sen alkua, sen jäl­keen peru­tuis­ta varauk­sis­ta perim­me mak­si­mis­saan 80 € varaus­mak­sun. Rahan­pa­lau­tuk­sis­ta veloi­tam­me aina 15 € käsit­te­ly­mak­sun.

Yhteys­tie­dot:
Vuo­kra-ajan muu­tok­set ja myyn­ti: 0300 87 07 07 (0,48 €/min+pvm/mpm)
Päi­vys­ty­apu ongel­ma­ti­lan­teis­sa 24/7: 045 77 324 870