Lea­sing

Lea­sing

Tar­pee­si mukaan

Nyky­ään kan­nat­taa omis­taa vain ne ajo­neu­vot, jot­ka tar­vi­taan jat­ku­vaan käyt­töön. Auton vuo­kraus on ris­ki­tön ja talou­del­li­nen vaih­toeh­to sil­loin, kun auto­jen tar­ve vaih­te­lee, tai auto­jen tar­ve on vain esi­mer­kik­si pro­jek­ti­luon­tois­ta. Mak­sat autos­ta kulu­ja vain sil­loin kun autol­le on todel­lis­ta tar­vet­ta. Auton vuo­kraus on hyvä vaih­toeh­to myös sil­loin, kun todel­li­nen auto­tar­ve ei vie­lä ole sel­vil­lä, tai yri­tys­toi­min­ta hakee vie­lä muotoaan.

Mikä­li tar­vit­set lyhyen aika­vä­lin auon­vuo­krauk­sen esi­mer­kik­si loman, pro­jek­tin tai min­kä tahan­sa kah­den vii­kon — kah­den kuu­kau­den kes­tä­väl­le ajan­jak­sol­le, valit­se huo­le­ton minileasing!

Jos auton tar­peen arvioi­tu kes­to on pidem­pi, valit­se rää­tä­löi­tä­vä lea­sing kah­des­ta kuu­kau­des­ta jous­ta­vas­ti niin pit­käl­le kun autoa tarvitset.

Lähe­tä meil­le tarjouspyyntö

Teem­me tar­jouk­sen aina tar­pee­si mukaan juu­ri nii­tä vas­taa­vil­la ehdoil­la. Ker­ro tar­jous­pyyn­nös­sä­si arvio aje­tuis­ta kilo­met­reis­tä ja kalus­to­tar­pees­ta, sekä mah­dol­li­sis­ta eri­tyis­toi­veis­ta. Lähe­tä tar­jous­pyyn­tö tästä.

Mini­lea­sing

Mini­le­sing sopi­mus 2 viik­koa — 2 kk on erin­omai­nen lyhyen aika­vä­lin vaihtoehto.

Voit huo­let­ta ajaa autol­la ja kaik­ki pait­si tank­kaus, sekä nes­tei­den lisää­mi­nen kuu­luu sopimukseen.

Sopi­muk­sen voi teh­dä useam­mas­ta autos­ta myös siten, että jos alkuun tar­vit­set vaik­ka mini­bus­sia kak­si viik­koa ja tämän jäl­keen paket­ti­au­toa, onnis­tuu!

Ota yhteyt­tä jät­tä­mäl­lä tar­jous­pyyn­tö tai pyy­dä tar­jous info@eurorent.fi. Rää­tä­löim­me mini­lea­sin­gin tar­pei­de­si ja toi­vei­de­si mukaan!

Lea­sing

Lea­sing sopi­mus mah­dol­lis­taa sopi­mus­si­säl­lön räätälöinnin.

Voit vali­ta esi­mer­kik­si haluat­ko itse vakuut­taa auton vai käyt­tää vuo­kraa­mon vakuu­tuk­sia. Voit halu­tes­sa­si luval­lam­me teip­paut­taa auton yri­tyk­se­si brän­din tueksi.

Mah­dol­li­suus vali­ta sisäl­ly­te­tään­kö ren­kai­den vaih­to ja säi­ly­tys sopi­muk­seen tai haluat­ko vaik­ka­pa peset­tää auton meil­lä. Kaik­ki on sovittavissa.

Odo­tusai­ka

Olet­ko osta­nut uuden auton, jol­la on toi­mi­tusai­ka mut­ta tar­ve autol­le oli­si jo nyt?

Tar­vit­set­ko itse, tai tar­vit­see­ko työn­te­ki­jä­si autoa sik­si aikaa, että ostet­tu auto saa­puu? Kään­ny mei­dän puoleen!

Odo­tusau­to on kus­tan­nus­te­ho­kas, yleen­sä mini­lea­sing-sopi­mus, jon­ka tar­ve ja aika­raa­mit ovat sel­vät, mut­ta saat­ta­vat muut­tua. Euro­ren­tin odo­tusau­ton saat sil­le ajal­le, kun sitä tar­vit­set etu­kä­teen sovi­tul­la päi­vä­hin­nal­la, joka on yhtä edul­li­nen kuin minileasing.

Kun uuden auton toi­mi­tusai­ka esi­mer­kik­si lyhe­nee, voit palaut­taa vuo­kra-auton ja mak­sat vain todel­li­ses­ta käytöstä.