Yri­tys

Me olem­me

Euro­rent —
koke­mus­ta jo yli 50 vuo­den ajalta

Auto­vuo­kraa­mo Eurorent

on koti­mai­nen, luo­tet­ta­va auto­vuo­kraa­mo. Olem­me per­hey­ri­tys ja toi­mi­neet alal­la jo yli 50 vuo­den ajan, vuo­des­ta 1971 alkaen. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me kol­man­nes­sa sukupolvessa.

Me haluam­me olla asiak­kail­lem­me luo­tet­ta­va, jous­ta­va ja tur­val­li­nen valinta!

Haluam­me aidos­ti olla luo­tet­ta­va yhteis­työ­kump­pa­ni, joka aut­taa ja tar­jo­aa rat­kai­su­ja asiak­kai­dem­me monen­lai­siin tar­pei­siin. Kuun­te­lem­me asiak­kai­tam­me her­käl­lä kor­val­la ja kehit­täm­me pal­ve­luam­me jat­ku­vas­ti, muun muas­sa saa­miem­me palaut­tei­den perus­teel­la. Asia­kas­kun­taam­me kuu­luu laa­ja kir­jo yksi­tyis­hen­ki­löi­tä kuin yri­tyk­siä­kin. Toi­vom­me läm­pi­mäs­ti, että asiak­kaat palaa­vat meil­le vuo­kra-auto­tar­peen yllät­täes­sä, joten pyrim­me pal­ve­lus­sam­me aina par­haa­seen laatuun.

Ovat­pa tar­pee­si mil­lai­sia hyvän­sä, me autam­me löy­tä­mään oikean auton oike­aan aikaan. Vuo­kra-auto on help­po vaih­toeh­to vaih­te­le­viin tarpeisiin!

Pal­ve­luk­ses­san­ne Euro­rent – auton­vuo­krauk­sen ammattilainen

Arvom­me

Suo­ma­lai­suus, per­he ja vas­tuul­li­nen toi­min­ta
Olem­me koti­mai­nen per­hey­ri­tys. Haluam­me olla muka­na tar­joa­mas­sa vas­tuul­li­sia pal­ve­lu­ja asiak­kail­lem­me. Panos­tam­me koti­mai­suu­teen ja tar­joam­me asia­kas­läh­töis­tä, jous­ta­vaa sekä suo­ma­lais­ta työ­tä tuke­vaa pal­ve­lua. Toi­mim­me kat­se pit­käl­lä tule­vai­suu­des­sa, sil­lä haluam­me jat­kaa toi­min­taam­me vie­lä monia suku­pol­via eteenpäin.

Kes­tä­vä kehi­tys ja ympä­ris­tö
“Kes­tä­vä kehi­tys on maa­il­man­laa­jui­ses­ti, alu­eel­li­ses­ti ja pai­kal­li­ses­ti tapah­tu­vaa jat­ku­vaa ja ohjat­tua yhteis­kun­nal­lis­ta muu­tos­ta, jon­ka pää­mää­rä­nä on tur­va­ta nykyi­sil­le ja tule­vil­le suku­pol­vil­le hyvät elä­mi­sen mah­dol­li­suu­det. Tämä tar­koit­taa myös, että ympä­ris­tö, ihmi­nen ja talous ote­taan tasa­ver­tai­ses­ti huo­mioon pää­tök­sen­teos­sa ja toi­min­nas­sa”.
Läh­de: Ulkoministeriö

Auto­jen luo­tet­ta­vuu­den ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen lisäk­si osto­kri­tee­re­jä ovat auton käy­tön- ja val­mis­tuk­sen eko­lo­gi­suus, sekä tie­ten­kin polt­toai­neen kulu­tus ja pääs­töt. Huo­mioim­me han­kin­nois­sam­me myös auto­jen huol­toon ja kor­jauk­seen liit­ty­vät ympä­ris­tö­ar­vot.

Euro­rent — lii­kut­ta­van help­poa autoilua!

Pal­ve­lum­me

Auto­ja jokai­sel­le
Panos­tam­me kalus­toom­me ja tar­joam­me vuo­kra-auto­ja monen­lai­seen tar­pee­seen. Vali­koi­mas­tam­me löy­dät pie­net ja kes­ki­ko­koi­set hen­ki­lö­au­tot, paket­ti­au­to­ja useas­sa koko­luo­kas­sa sekä kop­pi­au­to­ja.

Meil­tä paket­ti­au­ton vuo­kraus onnis­tuu vai­vat­ta esi­mer­kik­si muut­toon, sijai­sau­tok­si yri­tyk­sel­le, remont­ti­tar­vik­kei­den kul­je­tuk­seen, mök­ki­mat­kal­le…

Kysy tar­jous­ta myös pidem­mäs­tä vuokrausta!