Info

Tääl­tä löy­dät kai­ken tar­peel­li­sen auton­vuo­krauk­seen liittyen!

Auto­vuo­kraa­mo Eurorent

Koti­mai­nen, pal­ve­le­va auto­vuo­kraa­mo, joka on toi­mi­nut alal­la jo yli 50 vuot­ta. Tämä per­hey­ri­tys aloit­ti auton­vuo­krauk­sen vuon­na 1971.

Auton­vuo­krauk­sen ABC

Olem­me kerän­neet tär­keim­piä tie­to­ja auton­vuo­krauk­sen ABC-sivuille.

Vas­tauk­sia kysymyksiisi

Olem­me koon­neet usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä sinul­le val­miik­si, tääl­tä löy­dät vas­tauk­sen moniin askar­rut­ta­viin asioihin.

Vuo­krauseh­dot ja maksaminen

Ennen vuo­kraus­ta, lue ylei­set vuo­krauseh­tom­me. Vuo­krauseh­dois­sa on tär­ke­ää infor­maa­tio­ta auton­vuo­krauk­ses­ta, sekä vas­tuu asiois­ta ja vuo­krauk­sen maksamisesta. 

Lisä­pal­ve­lut

Varaus­ko­nees­sa voit vali­ta kat­ta­van vali­koi­man lisä­pal­ve­lu­ja ja ‑tar­vik­kei­ta.

Mikä­li haluat pie­nem­män oma­vas­tuun, tar­vit­set istuin­ko­ro­ket­ta lap­sel­le tai muut­to­tar­vik­kei­ta avuk­si muut­toon, voit vali­ta ne varaus­ta tehdessäsi.