ENou­to-ohje

Nou­to-ohje

Sijain­ti:

Euro­ren­tin autot ovat pysä­köi­ty valit­se­ma­si nou­to­pai­kan osoit­tee­seen pysä­köin­ti- tai kadun­var­sia­lu­eel­le.
Tar­kem­mat nou­to­paik­ko­jen sijain­nit löy­dät täältä

Vii­meis­tään 15 minuut­tia ennen vuo­krauk­sen alkua saat­te meil­tä teks­ti­vies­tin, jos­sa on auton ovien avaus­link­ki, sekä säh­kö­pos­tin, jos­sa on auton vuo­krauso­pi­mus.

- Vah­vis­ta­kaa vuo­kra­so­pi­mus vas­taa­mal­la säh­kö­pos­tiin
- Tar­kas­ta­kaa auto ja ver­rat­kaa mah­dol­li­sia vau­rioi­ta sopi­muk­seen mer­kit­tyi­hin,
mikä­li tie­dois­sa on vir­hei­tä valo­ku­vat­kaa vir­heet ja toi­mit­ta­kaa valo­ku­vat säh­kö­pos­tiin info@eurorent.fi ennen liik­keel­le läh­te­mis­tä.
-Avat­kaa auton ovet teks­ti­vies­til­lä tul­leen avaus­lin­kin kaut­ta, avai­met ovat hanskalokerossa.

HUOM! Valo­ku­vat­kaa ajo­neu­vo ennen ja jäl­keen vuo­krauk­sen­ne. Valo­ku­via tulee säi­lyt­tää 30 vuo­ro­kaut­ta.
- Vuo­krauk­sen aika­na avat­kaa ja lukit­kaa ovet nor­maa­lis­ti auton avai­mil­la.
- Vuo­krauk­sen päät­teek­si palaut­ta­kaa avai­met takai­sin hans­ka­lo­ke­roon, lukit­kaa auton ovet lin­kin kaut­ta ja päät­tä­kää vuo­kraus.
- Vuo­krauk­sen päät­ty­mi­sen yhtey­des­sä toi­vom­me palau­tet­ta sovel­luk­sen kautta.

Kun palau­tat­te auton, pysä­köi­kää auto lail­li­ses­ti park­ki­ruu­tuun samal­le pysä­köin­tia­lu­eel­le, jos­ta sen nouditte.

Otta­mal­la ajo­neu­von käyt­töön­ne ja vas­taa­not­ta­mal­la nämä nou­to-ohjeet vakuu­tat­te,
että anta­man­ne tie­dot ovat oikeat ja hyväk­syt­te Euro­rent Oy:n vuo­krauseh­dot.
Vakuu­tat­te, että kul­jet­ta­jal­la on voi­mas­sa ole­va ajo­kort­ti ja annat­te Euro­rent Oy:lle luvan tar­kas­taa ajo-oikeu­den Tra­ficom pal­ve­lus­ta,
sekä luvan tar­vit­taes­sa tar­kas­taa vuo­kral­leot­ta­jan luottotiedot.

Hyvää ja tur­val­lis­ta matkaa!

Huom! Polt­toai­ne ei sisäl­ly hin­taan.
Säi­ly­tä kuit­ti tank­kauk­ses­ta tai ota sii­tä kuva itsel­le­si.
Tank­kaus­pal­ve­lu­mak­su 35 € + puut­tu­va polt­toai­ne
Peruu­tuk­set säh­kö­pos­tiim­me info@eurorent.fi.
Varauk­sen voi perua 72 h ennen vuo­krauk­sen alkua, sen jäl­keen peru­tuis­ta varauk­sis­ta perim­me mak­si­mis­saan 80 € varaus­mak­sun. Rahan­pa­lau­tuk­sis­ta veloi­tam­me aina 15 € käsit­te­ly­mak­sun.

Yhteys­tie­dot:
Vuo­kra-ajan muu­tok­set ja myyn­ti: 0300 87 07 07 (0,89 €/min+pvm/mpm)
Päi­vys­tys­a­pu ongel­ma­ti­lan­teis­sa 24/7: 045 77 324 870