Loan­ers

Sijaisautot

Sat­tuiko kolari tai hajosiko auto?

Vahin­gon sattues­sa me autamme! Toimi­ta­mme sin­ulle sijaisau­ton huol­lon, kat­sas­tuk­sen, kor­jauk­sen tai kolariko­r­jauk­sen ajaksi.

Kolar­i­ta­pauk­sis­sa, vaku­u­tusy­htiön kor­vates­sa syyt­tömän osa­puolen vaku­u­tuk­ses­ta 94 %, mak­sat itse vain 6 % sijaisau­ton vuokrahin­nas­ta. Huoltoleas­ing autoil­i­jana saat ajoneu­von veloituk­set­ta kor­jauk­sen ajaksi.

Soit­to meille, niin me hoidamme loput

Kun tarvit­set autoa huol­lon- tai kor­jauk­sen ajak­si, niin ota mei­hin yhteys. Varataan auto ja me hoidamme lop­ut: Toimi­ta­mme auton kor­jaamolle, selvitämme vaku­u­tusy­htiön kanssa kor­vausasi­at, pidämme sin­ut ajan tasal­la kor­vausasioista ja pidämme huolen, että saat tarvit­se­masi auton sil­loin kun sitä tarvitset.

Tarpeel­lista tietää

Toimi­ta­mme sin­ulle auton kor­jaamolle, jonne viet oman ajoneu­vosi. Polt­toaine ei sisäl­ly hin­taan, auto tulee aina palaut­taa tankattuna. 

Sijaisauto­jen omavas­tu­u­ta on myös mah­dol­lisu­us pienen­tää, mut­ta vaku­u­tus- tai leas­ingy­htiö ei kor­vaa sitä. Mikäli halu­at pienen­tää omavas­tu­un, tai ottaa tuulila­si­vaku­u­tuk­sen, ilmoi­ta se meille varates­sasi sijaisautoa. 

Autot ja kokoluokat

Ajoneu­von kokolu­ok­ka määräy­tyy vaku­u­tuk­sen mukaan, vaku­u­tusy­htiöt kor­vaa­vat eri autolu­okkia pienistä henkilöau­toista- jopa kuor­ma-autoi­hin, aina riip­puen minkälainen vaku­u­tus sin­ul­la on. Nämä asi­at me hoidamme puolestasi, riit­tää kun teet vahinkoil­moituk­sen ja tarvit­taes­sa toim­i­tat vaku­u­tusy­htiölle myös käyt­tö­tarve­selvi­tyk­sen autosta.

Auto käyt­töön

Jot­ta voit saa­da sijaisau­ton käyt­töösi tulee sin­un tehdä vaku­u­tusy­htiölle vahinkoil­moi­tus. Mikäli vahin­gon aiheut­ta­ja on toinen osa­puoli tulee myös hänen tehdä vahinkoil­moi­tus, nämä ilmoituk­set tehdään vahin­gon aiheut­ta­jan vakuutusyhtiöön.