Leas­ing

Leas­ing

Tarpeesi mukaan

Nykyään kan­nat­taa omis­taa vain ne ajoneu­vot, jot­ka tarvi­taan jatku­vaan käyt­töön. Auton vuokraus on riskitön ja taloudelli­nen vai­h­toe­hto sil­loin, kun auto­jen tarve vai­htelee tai auto­jen tarve on esim. pro­jek­tilu­on­toista. Mak­sat autos­ta kulu­ja vain sil­loin kun autolle on todel­lista tarvet­ta. Auton vuokraus on hyvä vai­h­toe­hto myös sil­loin, kun todel­li­nen auto­tarve ei vielä ole selvil­lä tai yri­tys­toim­inta vielä hakee muotoaan.

Mikäli tarvit­set lyhyen aikavälin minileas­ing sopimus­ta oli kyse sit­ten lomas­ta, pro­jek­tista tai mis­tä tahansa 2 viikon — 2 kk tarpeesta, val­itse huo­le­ton minileasing.

Jos auton tarpeen arvioitu kesto on pidem­pi, val­itse räätälöitävä leas­ing 2 kuukaud­es­ta jous­tavasti sinne asti kun sitä tarvitset.

Lähetä meille tarjouspyyntö

Teemme tar­jouk­sen aina tarpeesi mukaan juuri niitä vas­taav­il­la ehdoil­la. Ker­ro tar­jous­pyyn­nössäsi arvio aje­tu­ista kilo­me­treistä ja kalus­to­tarpeesta, sekä mah­dol­li­sista eri­ty­is­toiveista. Lähetä tar­jous­pyyn­tö tästä.

Minileas­ing

Minilesing sopimus 2 viikkoa — 2 kk on eri­no­mainen lyhyen aikavälin vaihtoehto.

Voit huo­let­ta ajaa autol­la ja kaik­ki pait­si tankkaus, sekä nestei­den lisäämi­nen kuu­luu sopimukseen.

Sopimuk­sen voi tehdä use­am­mas­ta autos­ta myös siten, että jos alku­un tarvit­set vaik­ka minibus­sia kak­si viikkoa ja tämän jäl­keen paket­ti­au­toa, onnistuu!

Leas­ing

Leas­ing sopimus mah­dol­lis­taa sopimus­sisäl­lön räätälöinnin.

Voit vali­ta esimerkik­si halu­atko itse vaku­ut­taa auton vai käyt­tää vuokraa­mon vaku­u­tuk­sia. Voit halutes­sasi luval­lamme teip­paut­taa auton yri­tyk­sesi brändin tueksi.

Mah­dol­lisu­us vali­ta sisäl­lytetäänkö renkaiden vai­h­to ja säi­ly­tys sopimuk­seen tai vaik­ka halu­atko peset­tää auton meil­lä. Kaik­ki on sovittavissa.

Odotu­sai­ka

Oletko ostanut uuden auton, jol­la on toim­i­tu­sai­ka mut­ta tarve autolle olisi jo nyt?

Tarvit­setko itse vai tarvit­seeko työn­tek­i­jäsi autoa sik­si aikaa, että ostet­tu auto saa­puu? Kään­ny mei­dän puoleen!

Odotusauto on kus­tan­nuste­hokas, yleen­sä minileas­ing­sopimus, jon­ka tarve ja aikaraamit ovat selvät, mut­ta saat­ta­vat muut­tua. Eurorentin odotusau­ton saat sille ajalle, kun sitä tarvit­set etukä­teen sovi­t­ul­la päivähin­nal­la, joka on yhtä edulli­nen kuin minileasing.

Kun uuden auton toim­i­tu­sai­ka esimerkik­si lyhe­nee, voit palaut­taa vuokra-auton ja mak­sat vain oikeas­ta tarpeesta.