Auton­vuo­krauk­sen ABC

Auton­vuo­krauk­sen ABC

Olem­me kerän­neet tär­keim­piä tie­to­ja auton­vuo­krauk­seen liit­tyen, sekä koon­neet usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä sinul­le val­miik­si, tääl­tä löy­dät vas­tauk­sen moniin askar­rut­ta­viin asioihin.

Varaus ja peruminen

-Auton varauk­sen voi teh­dä varaus­ka­len­te­ris­tam­me netis­tä, soit­ta­mal­la asia­kas­pal­ve­luum­me 0300 87 07 07, tai lait­ta­mal­la meil­le sähköpostia.

-Varauk­sen peruu­tusai­ka on 3 vrk (72 h) ennen varauk­sen alka­mi­sa­jan­koh­taa, peruu­tuk­set tulee ilmoit­taa meil­le kir­jal­li­si­na osoit­tee­seen info@eurorent.fi varaus­nu­me­ron kanssa.

-Myö­häs­sä peru­tuis­ta, sekä peruut­ta­mat­to­mis­ta varauk­sis­ta veloi­tam­me asiak­kaal­ta varauk­sen vuo­kra­hin­nan, tai enin­tään 80 € varausmaksun.

Vuo­kra-auto ja vahin­ko­jen omavastuu

-Polt­toai­ne ei sisäl­ly vuo­kra­hin­taan. Auto luo­vu­te­taan tank­ki täyn­nä ja auto kuu­luu palaut­taa tan­kat­tu­na, ellei muu­ta ole sovit­tu. Tank­kaa­mat­to­mis­ta autos­ta veloi­tam­me polt­toai­neen lisäk­si tank­kaus­pal­ve­lu­mak­sun 35 €.

-Oma­vas­tuut vaih­te­le­vat auto­mal­li­koh­tai­ses­ti, ja se veloi­te­taan jokai­ses­ta vahin­gos­ta erikseen.

-Oma­vas­tuun suu­ruus ja oma­vas­tuu­osuu­den alen­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta lisä­mak­sus­ta vain ennen vuo­kra-ajan alkamista.

Kul­jet­ta­ja

-Kul­jet­ta­ja voi olla eri hen­ki­lö kuin vuo­kral­leot­ta­ja, kul­jet­ta­jan on todis­tet­ta­va ajo-oikeu­ten­sa ja vuo­kral­leot­ta­jan henkilöllisyys.

-Nor­maa­liin vuo­kra­hin­taan sisäl­tyy yksi kul­jet­ta­ja, lisä­kul­jet­ta­ja on mah­dol­lis­ta lisä­tä vuo­krauk­seen
10 € lisämaksulla.


Nou­to ja palautus

-Auton nou­to on mah­dol­lis­ta itse­pal­ve­lu­na 24/7. Vali­tes­sa­si pal­ve­lu­nou­don luo­vu­tam­me auton teil­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, sekä opas­tam­me auton kanssa.

-Autot vara­taan ja mak­se­taan ennak­koon, ja ajo-oikeus sekä hen­ki­lö­tie­dot tarkistetaan.

-Mikä­li auto palau­tui­si ennen vuo­kra-ajan päät­ty­mis­tä, emme hyvi­tä vuo­krauk­ses­ta rahaa. 

-Mikä­li aika­si lop­puu vuo­kra-aika­na kes­ken, soi­ta asia­kas­pal­ve­luum­me, niin tar­kis­te­taan onko vuo­kra-aikaa mah­dol­lis­ta jat­kaa. Lisä­ve­loi­tus on aina yli­me­ne­vää tun­tia koh­den, lisä­ve­loi­tus mää­räy­tyy erik­seen ajo­neu­von koko­luo­kan mukaan.