Auton­vuo­krauk­sen ABC

Auton­vuo­krauk­sen ABC

Olem­me kerän­neet alle tär­kei­tä asioi­ta auton­vuo­krauk­seen liittyen.

Uudis­tam­me auto­ka­lus­toam­me kokoa­jan ja han­kin­nois­sam­me otam­me huo­mioon asiak­kai­den tar­peet, auto­jen luo­tet­ta­vuu­den, sekä eko­lo­gi­suu­den. Nou­to­pis­teem­me ovat pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Lue lisää yri­tyk­ses­täm­me tääl­tä.

Varaus ja peruminen

 • Auton varauk­sen voi teh­dä varaus­ka­len­te­ris­tam­me netis­tä, soit­ta­mal­la asia­kas­pal­ve­luum­me 0300 87 07 07, tai lait­ta­mal­la meil­le sähköpostia.
 • Varauk­sen peruu­tusai­ka on 3 vrk (72 h) ennen varauk­sen alka­mi­sa­jan­koh­taa, peruu­tuk­set tulee ilmoit­taa meil­le kir­jal­li­si­na osoit­tee­seen info@eurorent.fi varaus­nu­me­ron kanssa.
 • Myö­häs­sä peru­tuis­ta, sekä peruut­ta­mat­to­mis­ta varauk­sis­ta veloi­tam­me asiak­kaal­ta varauk­sen vuo­kra­hin­nan, tai enin­tään 80 € varausmaksun.
 • Rahan­pa­lau­tuk­sis­ta perim­me aina 15 € käsittelymaksun.

Auto

 • Polt­toai­ne ei sisäl­ly vuo­kra­hin­taan. Auto luo­vu­te­taan tank­ki täyn­nä ja auto kuu­luu palaut­taa tan­kat­tu­na, ellei muu­ta ole sovit­tu. Tank­kaa­mat­to­mis­ta autos­ta veloi­tam­me polt­toai­neen lisäk­si tank­kaus­pal­ve­lu­mak­sun 35 €.
 • Autom­me ovat B‑ajokortilla ajet­ta­vis­sa R‑kokoluokkaan asti. 
 • Auton vien­ti ulko­mail­le on mah­dol­lis­ta tapaus­koh­tai­ses­ti, asias­ta voit tie­dus­tel­la meil­tä säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä info@eurorent.fi tai soit­ta­mal­la asia­kas­pal­ve­luum­me 0300 87 07 07.
 • Lisä­tar­vik­kei­ta on mah­dol­lis­ta vuo­kra­ta myös ilman auton vuokrausta.

Kul­jet­ta­ja

 • Kul­jet­ta­ja voi olla eri hen­ki­lö kuin vuo­kral­leot­ta­ja, kul­jet­ta­jan on todis­tet­ta­va ajo-oikeu­ten­sa ja vuo­kral­leot­ta­jan henkilöllisyys.
 • Nor­maa­liin vuo­kra­hin­taan sisäl­tyy yksi kul­jet­ta­ja, lisä­kul­jet­ta­ja on mah­dol­lis­ta lisä­tä vuo­krauk­seen 20 € lisämaksulla.
 • Nuo­ri­kin voi vuo­kra­ta auton meil­tä. Mikä­li olet alle 24-vuo­tias tai sinul­la on ollut ajo­kort­ti alle 2 vuot­ta lisä­tään vuo­kra­hin­taan nuo­ren­kul­jet­ta­jan­li­sä 38 €.

Nou­to ja palautus

 • Auton nou­to on mah­dol­lis­ta itse­pal­ve­lu­na 24/7. Osas­sa toi­mi­pis­teis­täm­me on mah­dol­lis­ta nou­taa auto myös pal­ve­lu­nou­to­na. Pal­ve­lu­nou­dois­sa luo­vu­tam­me auton teil­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, sekä opas­tam­me auton kans­sa, tämä on mah­dol­lis­ta vali­ta nou­to­pis­tet­tä valitessa.
 • Autot vara­taan ja mak­se­taan ennak­koon, ja ajo-oikeus sekä hen­ki­lö­tie­dot tarkistetaan.
 • Mikä­li auto palau­tui­si ennen vuo­kra-ajan päät­ty­mis­tä, emme hyvi­tä vuo­krauk­ses­ta rahaa. 
 • Mikä­li aika­si lop­puu vuo­kra-aika­na kes­ken, soi­ta asia­kas­pal­ve­luum­me, niin tar­kis­te­taan onko vuo­kra-aikaa mah­dol­lis­ta jat­kaa. Lisä­ve­loi­tus on aina yli­me­ne­vää tun­tia koh­den, lisä­ve­loi­tus mää­räy­tyy erik­seen ajo­neu­von koko­luo­kan mukaan.

Oma­vas­tuu

 • Oma­vas­tuut vaih­te­le­vat auto­mal­li- ja maakohtaisesti.
 • Oma­vas­tuu veloi­te­taan jokai­ses­ta vahin­gos­ta erikseen.
 • Oma­vas­tuun suu­ruus ja oma­vas­tuu­osuu­den alen­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta lisämaksusta.
 • Oma­vas­tuu­osuu­des­ta lisää tääl­tä.